Zo werkt CLARIFIDE Plus

Merkertest

Genomisch onderzoek

Bij CLARIFIDE Plus krijgt u aan de hand van merkertesten (DNA-onderzoek) inzicht in het genetisch potentieel van uw (jong)veestapel. Daarvoor stuurt u van ieder dier dat u wilt laten onderzoeken een haarmonster of oorbiopt op. Voor een betrouwbare uitslag voert het dier minimaal 87,5% Holstein bloed. De merkertest brengt een scala aan genetische eigenschappen in beeld wat zich vertaalt in de aanleg van een dier voor o.a. productie, vruchtbaarheid, een functioneel exterieur, levensduur en gezondheid van koe en kalf.

online selectietool Searchpoint

Online selectietool Searchpoint

Het testen van uw vrouwelijke dieren brengt een schat aan genetische informatie met zich mee. In de online applicatie SearchPoint worden alle testuitslagen geladen en zo bouwt u na verloop van tijd een steeds grotere genetische database op van uw veestapel. In SearchPoint analyseert u die data en met de handige tabellen en grafieken vergelijkt u dieren onderling met elkaar of met uw hele koppel. Daarmee kunt u slimme selectie- en fokkerijbeslissingen nemen en maximale genetische vooruitgang boeken om de gezondheid, prestaties én het rendement van uw veestapel te verbeteren.

Jaarlijkse consultancy

Jaarlijkse consultancy

Bij de opstart en het vervolg krijgt u begeleiding van één van de CLARIFIDE Plus specialisten. Zo krijgt u doorlopend inzicht in de mogelijkheden en ontwikkelingen en haalt u het maximale resultaat uit CLARIFIDE Plus voor uw bedrijf.

Het verband tussen genetica, melkkwaliteit en uiergezondheid

Waarom is het belangrijk om gezondheidskenmerken voldoende gewicht te geven in selectie-indexen zoals de DWP$? De Amerikaanse onderzoeker en genomics specialist Dan Weigel vergelijkt de top 10 Jersey stieren op basis van hun fokwaarde voor de Cheese Merit-index (CM$). Hij laat zien dat fokken op melkproductie en gehaltes ongewild ten koste kan gaan van de weerstand tegen mastitis.

Lees verder » beeld verband genetica

Merkerfokwaarde voor minder luchtwegproblemen

Van kalveren met gezonde luchtwegen heeft u op de korte én lange termijn profijt. Met genomics krijgt u inzicht in het risico van een vaarskalf op luchtwegaandoeningen. Selecteren op de aanleg voor gezonde luchtwegen resulteert in de praktijk in minder luchtwegproblemen.

Lees verder » beeld luchtwegproblemen

DWP$-index: Selecteren op gezondheid én rendement

Als we het hebben over een duurzame, 'probleemloze' koe, zijn productie gezondheid en vruchtbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om koeien te rangschikken op basis van hun genetische aanleg voor duurzaamheid en rendement is de Dairy Wellness Profit-index (DWP$) ontwikkeld. Koeien met een hoge DWP$-waarde geven in de praktijk meer melk, gaan langer mee en komen minder vaak in de ziekenboeg terecht.

Lees verder » beeld selecteren gezondheid rendement

Selecteren op het potentiële levensrendement

Via genomische selectie werkelijk een hoger levensrendement realiseren? Een recent praktijkonderzoek bewijst dat de Dairy Wellness Profit (DWP$) een betrouwbare index is om de genetische aanleg van uw vaarkskalveren voor gezondheid, levensduur én rendement te voorspellen. Dieren die hoog scoren op de index leveren €680 meer rendement op over de gehele levensduur. Ook hadden deze dieren een lagere incidentie van mastitis, baarmoederonsteking en kreupelheid.

Resultaten validatiestudie » beeld levensrendement

Vervanging optimaliseren met precies genoeg vaarzen

Minder jongvee houden is gunstig om binnen de beschikbare productieruimte zo veel mogelijk te kunnen melken. Daarnaast is het, gezien de terugverdientijd van de opfokkosten, positief voor het economisch resultaat om koeien zo lang mogelijk op het bedrijf te houden. Het optimaliseren van het afvoerbeleid, koeien die lang meegaan en vroeg inzicht in het genetisch potentieel van vaarzen zijn onmisbaar als u met het kleinst mogelijke aantal vaarzen scherp aan de wind wilt zeilen.

Lees verder » beeld levensrendement

Ziekte-incidentie verlagen via gezondheidskenmerken

Net als productie en exterieur is gezondheid erfelijk bepaald. Zijn koeien die genetisch hoog scoren op gezondheidskenmerken zoals mastitis, kreupelheid of baarmoederonsteking, in de praktijk ook echt minder gevoelig en hebben zij minder last van deze aandoeningen? Een praktijkonderzoek laat zien dat er een duidelijk verband bestaat tussen genetische voorspellers en ziekte-incidentie.

Lees verder » beeld ziekte incidentie verlagen

Genetische aanleg voor tweelingdracht voorspellen

Tweelinggeboorte leidt meer dan eens tot complicaties, stofwisselingsstoornissen en vruchtbaarheidsproblemen. De genomische fokwaarde 'Tweelingdracht' is een van de gezondheidskenmerken in CLARIFIDE Plus waarmee u op jonge leeftijd kunt voorspellen in hoeverre een vaarskalf aanleg heeft om later een tweeling op de wereld te zetten. Deze informatie kan waardevol zijn voor het nemen van selectie- of fokkerijbeslissingen. Benieuwd naar meer gezondheidskenmerken?
Lees verder »

beeld tweelingdracht

Vruchtbaarheid optimaliseren via genomics

Genomische voorspellingen van dochter- vruchtbaarheid (DPR) geven een betrouwbaar beeld van toekomstige vruchtbaarheidsresultaten. Zo blijkt uit onderzoek van Lima et al., (2020).
Voor de analyse werden melkproductie- en vruchtbaarheidsdata gebruikt van 3.044 vaarzen en 1.401 oudere koeien. Op basis van hun genomische fokwaarde voor GDPR werden de dieren ingedeeld in vier genetische kwartielgroepen. Van de 25% beste oudere koeien was 48% drachtig bij de eerste inseminatie, t.o.v. 32% in het slechtst scorende 25%. Het aantal open dagen was bij de beste groep 48 dagen korter.

beeld genomics

Gezonde koeien, minder afvoer

De gemiddelde afvoer op melkveebedrijven schommelt tussen 23% en 28% (Nor et al., 2013). Bedrijven met hoge vervangingspercentages hebben gemiddeld een langere tussenkalftijd, hoger celgetal en een hoger percentage nieuwe mastitisinfecties. Met genomische fokwaarden heeft u een nieuwe mogelijkheid om kalveren op basis van hun aanleg voor vruchtbaarheid en (uier)gezondheid te selecteren. Dat opent een nieuwe invalshoek om de vruchtbaarheid en diergezondheid structureel te verbeteren en koeien langer probleemloos op uw bedrijf te houden en een hoger rendement te halen.

beeld gezonde koeien
 

Eenvoudig selecteren met de meervoudige selectie-indexen

Naast een scala aan individuele genomische fokwaarden, erfelijke aandoeningen en de afstammingsverificatie heeft CLARIFIDE Plus drie meervoudige selectie-indexen die het identificeren en selecteren van dieren eenvoudiger maken. Bij deze selectie-indexen zijn relevante kenmerken rond productie, gezondheid en vruchtbaarheid afgewogen tegen de economische waarde. Dat levert een kengetal op dat het rendement van een individueel dier over de gehele levensduur voorspelt: de Dairy Wellness Profit-index (DWP$), de Wellness Trait-index (WT$) en de Calf Wellness-index (CW$).


DWP$

Geeft het gewogen rendement van een individueel dier weer op basis van de erfelijke aanleg voor productie, vruchtbaarheid, afkalfgemak, voerefficiëntie, levensduur, WT$ en CW$

grafiek dwp

WT$

Geeft het gewogen rendement van een individueel dier weer op basis van de erfelijke aanleg voor gezondheidskenmerken en weerstand tegen relevante aandoeningen bij volwassen koeien

grafiek wt

CW$

Geeft het gewogen rendement van een individueel dier weer op basis van de erfelijke aanleg voor gezondheidskenmerken en weerstand tegen relevante aandoeningen bij kalveren

grafiek cw

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief